با ما در تماس باشید 26752237(9821+)
قفل آپارتمانی کلاسیک طلایی 3160N

قفل آپارتمانی کلاسیک طلایی 3160N

-قابلیت ورود با اثر انگشت
-قابلیت ورود با رمز
-قابلیت ورود با کلید

-گزارش ورود افراد غیر مجاز با(SMS)
-گزارش ورود کد غیر مجاز با(SMS)

-تهیه لیست ورود و خروج

تماس بگیرید

-قابلیت ورود با اثر انگشت
-قابلیت ورود با رمز
-قابلیت ورود با کلید

-گزارش ورود افراد غیر مجاز با(SMS)
-گزارش ورود کد غیر مجاز با(SMS)

-تهیه لیست ورود و خروج