ضمانت نامه

خدمات گارانتی فقط برای تعمیر و یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.

دستگاههایی شامل گارانتی می باشند که دارای سریال گارانتی و دارای فرم ثبت شده در سایت باشند.

حداکثر مدت زمان تحت پوشش خدمات گارانتی 12 ماه از تاریخ فاکتور محصول می باشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

1-خدمات ناشی از ضربه،نفوذ مواد شیمیایی،آتش و حرارت زیاد.

2-خدمات ناشی از اتصال غلط با دستگاه و یا سایر دستگاه های غیرسازگار

3-دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاص غیرمجاز نصب،سرویس و تعمیر شود.

4-هرنوع دستکاری،خدشه و یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام،مشخصات دستگاه یا هرنوع ،آسیب برگه ضمانت .

باطری،بدنه و ریموت دستگاه مشمول گارانتی نمی باشد.

هزینه ایاب و ذهاب جهت گارانتی بر عهده مشتری می باشد.